Spring naar content

Verantwoording

RSIN/Fiscaal nummer

854927335

Beleidsplan

Stichting Balsewa is opgericht met als doel gelden te genereren die nodig zijn om fase 2 van het Aamaghar project in Pumdi-Bhumdi Nepal te kunnen realiseren. Nadat de voorbereidingen daartoe zijn afgerond kon worden gestart met een pallet aan initiatieven voor fondsenwerving.

 • a. Fondsenwerving
  Via de netwerken van de bestuursleden zullen initiatieven worden ontwikkeld die kunnen leiden tot schenkingen, donaties en/of andersoortige bijdragen van natuurlijke personen en/of bedrijven. Ook zullen verschillende acties op touw worden gezet. De grotere als charity dinners, veilingen en sponsorlopen zullen gezamenlijk door het bestuur en een schil van vrijwilligers ter hand worden genomen. Daarnaast zullen de bestuursleden individuele acties ontplooien binnen hun eigen bedrijf en/of netwerk.
 • Verder zal een actie worden opgezet die moet leiden tot een stabiele revenuenstroom. Dit zal gaan op basis van een maandelijkse vaste bijdrage door donateurs. In een iets later stadium zullen ook bedrijven waarmee bestuursleden een relatie hebben worden benaderd om te doneren, hetzij in geld dan wel in natura welke aansluit bij de behoeften van de Aamaghar school ter plekke.
 • b. Beheer van het vermogen
  De penningmeester beheert namens de stichting het vermogen. Hij zal daar in de bestuursvergaderingen over rapporteren. Tekenbevoegdheid voor de bankrekening is belegd bij de voorzitter en de penningmeester.
 • c. Besteding van het vermogen
  De gelden zullen worden gebruikt ter financiering van de stichtingskosten voor het tweede schoolgebouw op het terrein. Dit gebouw wordt de hoofdlocatie van de Aamaghar school. Het eerder vanuit een andere actie gerealiseerde pand dat nu voor de school wordt gebruikt zal nadien worden opgeknapt en worden ingericht voor een select aantal vakopleidingen, een kleine groep kinderen met beperkingen alsmede ruimte bieden om moeders van deze kinderen een kans te bieden in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
  Aanvullend op de stichtingskosten wil Balsewa de benodigde running cost voor een periode van minimaal drie jaar genereren, ten einde de school een aanloopperiode te gunnen naar verdere zelfstandigheid.

Financiële verantwoording

Tot dusver is de stichting bezig geweest met de inrichting van de benodigde structuur die tot de gewenste fondsenwerving moet leiden. Dit betreft ondermeer het aantrekken van bestuursleden met de benodigde expertises en netwerken, het ontwikkelen van de website en het in samenwerking met partner NGO’s Friends of Nepali Villages, Nepal Development Academy en Light of Life uitwerken van het plan en budget voor fase 2. Kosten tot dusver zijn voor eigen rekening genomen. De bestuursleden ontvangen geen honorering voor hun activiteiten.

Jaarverslag

Lees hier ons recentste jaarverslag